J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Ihminen, minuus ja persoona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IHMINEN, MINUUS JA PERSOONA

 
Ihmiskäsitykseni on transsendentaalifilosofinen. Tämä merkitsee, että pidän tieteen lähtökohtana ”aistikyvyn kokemusta edeltävien ehtojen” kantilaisia tarkasteluja. Immanuel Kantin filosofiaa ei ole useista yrityksistä huolimatta kumottu. Perustuessaan yksinomaan Järkeen hänen ajattelunsa perustelee itse itsensä, eikä sitä voida kumota esimerkiksi havaintomaailman tai fysiikan teorioiden väitteillä.
 
Ihmisen tietoisuus voi aistikykynsä puitteissa saavuttaa vain osan todellisuudesta ja luoda todellisuuteen yhden näkökulman. Todellisuus kokonaisuutena jää ihmisen tietokyvyn ulkopuolelle, aivan niin kuin hänen alitajuntansakin. Puhun mieluummin tajunnasta kuin tietoisuudesta; tajuntaan sisältyy myös alitajunta. Tällä tavoin sekä todellisuus että ihminen itse myönnetään suurelta osalta salaisuudeksi. Ihmisten omat yritykset saada minuudestaan otetta johtavat yleensä joko paradokseihin ja kehäpäätelmiin tai minuuden halkeamiseen tarkastelijaan ja kohteeseen. Tästä muistuttavat tietoisuuden ja alitajunnan käsitteet sinänsä.
 
 
Ihmisen kokemusmaailman kerroksellisuus
 
Ihmistä tutkittaessa voidaan erottaa neljä eri tarkastelutasoa. Nämä tasot edustavat tematisaatioita eli näkökulmia, joiden kautta ihmistä voidaan havainnoida filosofisesti. Ihmisessä ei siis ajatella olevan niitä vastaavia tasoja erillisinä. Sen sijaan ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa hänen eksistenssitasonsa toteutuvat sisäkkäisinä kerroksina. Tasot ovat kuin kohdevaloja, jotka valaisevat ihmisestä hänen kulloinkin tutkittavana olevan olemuspuolensa.
 
 
– Hengellinen kokemus, jossa toteutuvat filosofia ja uskonto.
 
– Intellektuaalinen eli älyllinen kokemus, johon sisältyvät merkitykset ja järki.
 
– Kehollinen kokemus, jossa vallitsevat tunteet.
 
– Aistikokemus, jossa toteutuvat havainnot.
 
 
Edellä esitetyssä luettelossa alempi taso on edellytyksenä ylemmälle. Ihmisen havainto- ja todellisuussuhteen ytimessä on ihmisen minuus, josta filosofiassa käytetään nimitystä transsendentaalinen ego. Sillä tarkoitetaan apriorista minää eli kokemusta edeltävää minuutta, jonka pitää olla olemassa, jotta suhde todellisuuteen olisi ylipäänsä mahdollinen. Itse puhun mieluiten Platonin tavoin sielusta tai eksistentiaalisesta minästä, Kantin sanoin ”transsendentaalisesta egosta” tai suomalaisen filosofin, Sven Krohnin, käsitettä mukaillen ydinihmisestä.
 
Ydinihminen on se, mikä sinussa aistii ja havaitsee: jolla on ne ajatukset, jotka sinulla ovat. Ihminen voi myös luoda tai kuvitella asioita, joita hän ei ole voinut oppia ulkoisesta todellisuudesta tai joille ei ole vastinetta aineellisessa maailmassa. Niinpä ydinihmisyys, joka tekee ihmisestä ihmisen, ei ole johdeltavissa ulkoisesta todellisuudesta, toisin kuin materialistit väittävät. Sen sijaan voimme monin tavoin muokata ulkoista todellisuutta, ja todellisuus sellaisena kuin sen tunnemme onkin ihmisten luomus. Sielun tai ydinihmisyyden ilmaus on tahto, jonka osoituksena voimme poiketa materian liikelaeista ja ulkoisen todellisuuden normeista.
 
Ajatus ydinihmisyydestä ei sisällä kartesiolaista olettamusta, jonka mukaan sielu ja ruumis jaetaan kahtia ja todellisuussuhde halkaistaan tajunnan sisäpuolella oleviin ajatussisältöihin ja ulkopuolelle jääviin havaitsemisen kohteisiin. Dualismi voidaan välttää, kun tietämistä ei ensinkään pidetä pelkästään intellektuaalisena asiana vaan kokemuksellisena. Sekä tieto että sen subjekti, minuus, määritellään tällöin eri tavoin kuin perinteisissä tieto-opeissa, jotka ovat kristillisen esiymmärryksen leimaamia. Teoksessani Enkelirakkaus – Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena (2008) olen analysoinut, millä tavoin tuo kaksijakoinen ihmiskuva on syntynyt seksuaalisuuden sublimaatiota sisältävissä valtasuhteissa.
 
Merkitysten ja niiden ymmärtämisen alkuperä on arvoitus, ydinihmisyyden alkuperän tavoin. Tutkijat, jotka tässä yhteydessä viittaavat materian emergoitumiseen eli hierarkkiseen järjestymiseen, ovat pystyneet vain kuvailemaan, kuinka ihmisen henkiset ja kulttuuriset kyvyt ovat mahdollisesti kehittyneet, mutta he eivät pysty selittämään ilmiöiden alkuperää eivätkä syitä.
 
Siksi olisi ajattelematonta pitää materialistista ihmiskuvaa totuutena ihmisestä. Se johtaisi lähinnä totalitaristiseen elämänmuotoon – ja loisi ehkä myös erään viitekehyksen sen viiltävän paradoksin ymmärtämiselle, miksi eniten tietävät filosofit ovat usein paljastuneet kaikkein tyhmimmiksi. Tiedon rajallisuuden tunnustaminen merkitsee, että olennaista ihmisessä on ihmisen antautumattomuus määrittelyille ja tyhjentäville selityksille. Ihmisyyden myöntäminen salaisuudeksi luo pohjan ihmisen kunnioittamiselle sekä lajina että yksilönä, ja tämä puolestaan mahdollistaa etiikan. 
 
Vaikka maalaus onkin ”maalia kankaalla”, se ei yleensä kuitenkaan esitä ”maalia kankaalla”. Myös ihminen on enemmän kuin materiaaliset osatekijänsä. Niinpä naturalistisia ja materialistisia filosofeja tulisi rohkaista huomaamaan heidän ”täydellistä järjestelmää” tavoittelevan tiedekäsityksensä murheellisuus ja oma henkilökohtainen pienuutensa.
 
 
Ihmisen tutkimisen tematisaatiot
 
Ihmisen persoona rakentuu transsendentaalisen egon ympärille. Se on hänen minuutensa kokemuksellisesti, kulttuurisesti ja yhteisöllisesti opittu kerros. Tähän aihepiiriin liittyen kritisoin sellaisia ajattelusuuntia, kuten marxismi-leninismiä ja sen erästä aatteellista jatkajaa eli postmodernismia, jotka pyrkivät kieltämään ihmisen kokonaisuudesta hänen transsendentaalisen minuutensa ja näkemään ihmisen lähinnä sosiaalisena tuotteena.
 
Sen sijaan jatkan suomalaisen filosofin ja psykologin, Lauri Rauhalan, tieteellistä ajattelua. Oma esitykseni ihmisen kerroksellisuudesta pyrkii vastaamaan minuutta ja persoonaa koskevaan kysymykseen sekä merkityksenteoreettiseen ongelmaan. Rauhalan jaottelu puolestaan on antropologinen ja metodologinen ja pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuinka ihmistä pitäisi tutkia. Hän erotti ihmisen olemuspuolista tajunnallisen, kehollisen ja situationaalisen tason. Tajuntaan voidaan lukea ihmisen minuus ja hänen persoonansa. Kehollinen eksistenssitaso on tarkastelutaso, joka valottaa ihmisestä hänen ruumiilliset ominaisuutensa, ja situationaalinen taso valaisee ihmisen olemassaolosta hänen suhteensa ympäröivään maailmaan.
 
Situationaaliseen eli ihmisen ajallis-paikallista olemassaoloa kartoittavaan tasoon eivät sisälly pelkästään ihmisten yhteisölliset suhteet, kuten esimerkiksi sosiologiassa painotetaan, vaan myös hänen suhteensa ympäristön kokonaisuuteen, johon kuuluu koko olevainen ja sen eri osatekijät, esimerkiksi ihmisen asuinpaikka, historia ja luonto. Olennaista on, että situationaalinen suhde ei ole koskaan mahdollinen ilman havainnon lähtökohtaa eli yksilöä ja transsendentaalista egoa.
 
Tärkeää on myös se, että tutkimusta tehtäisiin tutkimuksen kohdetta vastaavalla tarkastelutasolla. Se, että aivotutkija väittää merkitysten piilevän ihmisen aivoissa, on samanlaista kuin taloustieteilijä väittäisi inflaation johtuvan kolikon fysikaalisesta tai kemiallisesta rakenteesta. Ihmisen selittämisen eksistenssitasot on tällöin sekoitettu toisiinsa. Inflaatio on tietenkin käyttäytymistason ilmiö.
 
Aivan vastaavalla tavoin selitystasojen erot tulisi ottaa huomioon esimerkiksi sukupuolen ja sukupuolisen käyttäytymisen tutkimisessa. Sukupuolta pitää tutkia kehollisella tarkastelutasolla, kun taas sukupuolista käyttäytymistä voidaan tutkia tajunnallisella tai situationaalisella tarkastelutasolla. Tämä johtuu siitä, että sukupuoli on kehollinen ominaisuus, kun taas käyttäytyminen on seuraus tajunnallisista aikomuksista, kuten nautinnon tavoittelusta, ja sen toteutumisyhteys on ihmisen situaatio.
 
Suuri osa tieteessä kohdatuista sekaannuksista johtuu siitä, etteivät tieteenharjoittajat ole ottaneet huomioon, minkälainen tutkittavan ilmiön ontologinen olemus on. Se voidaan saada esiin fenomenologisella metodilla, josta olen kirjoittanut teoksessani Dialoginen filosofia – Teoria, metodi ja politiikka (2003, uudistettu painos 2008).
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki