J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Oikeat roolit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIKEAT ROOLIT

 
Suuri osa ihmisten ja yhteisöjen ongelmista johtuu siitä, että he ovat väärien roolioletusten vankeja. Roolit sinänsä ovat väistämätön osa elämää. Mutta tärkeää on, mitä todella uskomme itsestämme ja toisistamme. Jos nuo uskomukset ovat vääriä, ihmissuhteet ajautuvat karille. Siksi on tärkeää luopua vääristä rooleista ja omaksua parempi minäkuva ja asema yhteisössä.
 
Usein väärä rooli johtuu yhteisön opettamista asenteista. Ne eivät vastaa todellisuutta, ja ihmiset alkavat itsekin uskoa, mitä heistä puhutaan. Tuloksena on, että yksilö omaksuu vääristyneen minäkuvan ja yhteisöt toimivat ennakkoluuloisesti: väärän tiedon vallassa. Ellei olisi traagista, olisi koomista, että mitä vähemmän asioista tiedetään, sitä voimakkaammin niihin uskotaan. Ja mitä suurempia ongelmat ovat, sitä yksinkertaistetumpia ratkaisuja niihin tarjotaan. Tosiasiassa ongelmia pitää ratkaista oikaisemalla häiriintynyttä viestintää ja parantamalla vuorovaikutusta.

Useimmiten ihminen tuntee itse parhaiten asemansa, mahdollisuutensa ja tarpeensa. Mutta yksilön luovien voimavarojen vapauttamiseksi voidaan tarvita myös yksilöllistä valmennusta.

Luentojeni aiheena on, kuinka ihmiset voivat oppia paremman minäkuvan ja roolin sekä viestittää sen myös toisille ihmisille. Näin ihmiset voivat tulla kokonaisvaltaisesti ymmärretyiksi ja olla toisilleen sitä, mitä haluavat.

Väärissä rooleissa olemisella on viestinnällisen puolen lisäksi myös organisatorinen ulottuvuutensa. Ihminen voi toteuttaa tahtoaan optimaalisesti vain, jos hänellä on ominaisuuksiaan vastaava asema. Sijoittuessaan yhteisöön oikein ihminen vapautuu, sillä häneltä ei silloin vaadita kykyjensä, taitojensa eikä tietojensa ylittäviä suorituksia. Mikäli hänellä on oikea rooli organisaatiossa, häntä ei vaadita myöskään suorittamaan liian vähäpätöisiä tehtäviä, mikä johtaisi turhautumiseen.

Myös sovittelemattomuus ja tinkimättömyys ovat kohtalokkaita asenteita. Niiden tuloksena on jatkuvaa kiistelyä rakentavan toiminnan sijasta. Tämä johtaa yhteisön kokonaisedun heikentymiseen. Keskeinen ongelma on usein se, että ihmisten henkilökohtaiset päämäärät eivät ole sopusoinnussa yhteisten päämäärien kanssa. Mikäli ne saataisiin vastaamaan toisiaan, työelämää ei jouduttaisi jakamaan kahtia täystyöllisiin ja totaalisesti työttömiin niin kuin nykyisin.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun ihmisen asemaa organisaatiossa tukee hänelle luovutettu oikea tehtävä. Myös työn vaativuuden ja palkitsemisen suhteet olisi järjestettävä niin, että taloudelliset tunnustukset ovat suhteessa pätevyyteen eikä ketään toisaalta palkita kohtuuttomasti suhteellisen vähäisistä ansioista.

Mottoni on: Niin yrityksissä, yhteisöissä kuin yksityiselämässäkin kaikki tärkeät ja menestykselliset asiat tehdään aina viivyttelemättä, toisin sanoen heti.

 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki