J. Sakari Hankamäki

Filosofian tohtori, filosofi
   Etusivu            Seksuaalisuuden filosofia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKSUAALISUUDEN FILOSOFIA

 
Seksuaalisuuden filosofiani perustuu merkitysten kokemuksellisuutta koskevaan teoriaan. Sen lähtökohtana on sukupuolieron kaksiarvoisuus eli jako kahteen eri sukupuoleen. Merkitykset tulevat opituiksi kokemuksellisesti. Niinpä samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat ymmärtää toisiaan paremmin kuin eri sukupuolta olevat, sillä samaa sukupuolta olevien ihmisten merkitykset ovat tulleet opituiksi keskenään samanlaisten kokemusten kautta. Henkisen elämän projekteja leimaa tällöin sukupuolittuminen ja tieteen sosiaalisia suhteita homoseksuaalinen tai homoeroottinen intressi. Kokemukselliseen (ja saman sukupuolen sisällä tapahtuvaan) merkitysten oppimiseen liittyy myös spirituaalinen aspekti, jonka heterotiede on tosin koettanut sivuuttaa.
 
Tiede ja filosofia ovat homoerotiikan toteutumisyhteyksiä. Juuri ihmisen kyky symbolifunktioon (joka siis parhaiten toteutuu saman sukupuolen sisällä) erottaa ihmistä eläimestä. Merkitystoimintojen korkeakulttuuriset esiintymismuodot, kuten tiede, taide ja filosofia, ovat ihmisen homoseksuaalisen ja homososiaalisen toiminnan sublimoituja ilmauksia. Tästä merkityksenteoreettisesta lähtökohdasta selitän myös tieteen väitettyä patriarkaalisuutta ja matriarkaalisuutta sekä eräitä nykyilmiöitä, kuten feministien esiinnousua ja linnoittautumista sukupuolensa mukaisesti omalle saarelleen.
 
Itse en kannata sen enempää feminismiä kuin sovinismiakaan vaan pyrin tulkitsemaan tieteen sukupuolittumista kyseisten poliittisten tarkoitusperien ulkopuolelta. Olen esittänyt ajatteluni pääpiirteet sekä siihen liittyvän tiede- ja yhteiskuntakritiikin filosofisessa pääteoksessani Enkelirakkaus – Filosofia ja uskonto homoseksuaalisuutena (2008). Pidän kaksiarvoista sukupuolieroa sekä fenotyyppisesti että biologisesti (geenien, kromosomien ja hormonien tasolla) pätevänä tosiasiana, ja vastustan niin sanottujen queer-teoreetikkojen ja postmodernistien yritystä kiistää sukupuolieron kaksiarvoisuus.
 
Niin heteroseksuaalisuutta kuin homoseksuaalisuuttakin voi olla olemassa vain, jos on olemassa tietty sukupuoli, johon seksuaaliset yllykkeet voivat viitata. Arvostelen sukupuolta ja sukupuolista käyttäytymistä koskevan argumentaation sekoittamista keskenään, ja siksi joudun kritisoimaan useimpien feministien, queer-teoreetikoiden ja postmodernistien tiedepoliittisia käsityksiä. Seksuaalivähemmistöjä koskevat kysymykset on pidettävä erillään naisten ja miesten välisistä sukupuolikiistoista, sillä homojen ja heteroiden asemaan ja olemukseen liittyvät asiat ovat eri asioita kuin naiseutta ja mieheyttä koskevat asiat. Niinpä tiede tekee väärin pyrkiessään kytkemään homoseksuaalisuutta koskevat kysymykset institutionaalisesti ”naistutkimukseen”. Myöskään naistutkijoille ja tutkijanaisille itselleen ei ole hyväksi keskittyä performoimaan vain omaa sukupuoltaan ja naiseuttaan. Sen sijaan olisi kiinnostavaa tietää, mitä sanottavaa heillä on filosofisista asiakysymyksistä.
 
Olen tulkinnut tieteen piirissä vallitsevia sukupuolten välisiä kiistoja tieteenfilosofisesti: merkeiksi sukupuolten keskinäisestä yhteensopimattomuudesta. Sukupuolten välisessä kinastelussa ja saivartelussa näkyy heteroseksuaalisen valtakulttuurin traagisuus. Heteroiden persoonallisuus on olennaisesti reflektiivinen, ja se pyrkii etsimään tukea toiseudesta. Valtakulttuuriin kuuluvat ihmiset ehdollistuvat samastumaan ryhmiin ja massoihin. Sen sijaan homon maailmasuhde on olennaisesti direktiivinen: maailmassa suuntautuva suhde, joka on tunnusmerkillinen eksistenssifilosofian ihanteille ja yksilöllisyydelle.
 
Sosialismi ja kollektivismi perustuvat heteroseksuaaliseen maailmasuhteeseen, kun taas yksilöllisyyden ja vapauden arvot vastaavat homoseksuaalien todellisuussuhdetta. Kun tiede perustuu nykyään kollektivismiin ja niin sanottuun ”tieteelliseen kommunismiin”, se polkee aidon filosofian vapausihanteita ja toteuttaa heteroihanteiden ja -arvojen mukaista tiedekäsitystä. Siksi nyky-yliopistoa voidaan sanoa heteroyliopistoksi: sen perusarvoina ovat toiseudenvaraisuus sekä ryhmille, massoille ja kollektivismille ehdollistaminen. Aito filosofia puolestaan on mahdollista vain homoseksuaaliseen persoonallisuuskonstituutioon perustuvassa direktiivisessä ja projektiivisessa todellisuussuhteessa, jonka perusarvoja ovat yksilöllisyys ja vapaus. Myös akateemisen toiminnan pitäisi tukea nimenomaan yksilöiden toimintamahdollisuuksia eikä alistaa filosofeja massakulttuurille ja kollektivismille.
 
Tieteen kartesiolainen dualistisuus, idealisoidut tietokäsitykset ja uskonnoille tyypilliset kahtiajaot ontologisine jumalaoletuksineen ovat seurauksia heteroseksuaalisten yllykkeiden kanavoimisesta valtapolitiikaksi. Jumalat, tietämisen idealisoidut ihanteet ja yliyksilöllisen vallankäytön poliittiset oikeuttamispyrkimykset ovat syntyneet ihmisten kamppaillessa toisiaan vastaan ja luontoa vastaan heteroseksuaalisten ja lajinsäilytysstrategisten tavoitteidensa ahdingossa. Kartesiolainen ja kristillisten esioletusten leimaama tietokäsitys on heteroseksuaalisen vallankäytön seuraus, jonka alkuperää valaisevat niin freudilainen käsitys heteromiehen oidipaalisesta kompleksista kuin marxilainen käsitys ihmisten välisistä konflikteista. Nämä teoriat ovat pohjimmiltaan heteroseksuaalisen vallankäytön kuvauksia ja legitimointipyrkimyksiä, toisin sanoen heterotieteen työtä ja kuvaa. Ne ovat tuottaneet metafyysisen oletuksen vallan yliyksilöllisestä rakentumisesta ja sovittelumekanismista: eräänlaisen ontologista jumalaoletusta vastaavan käsityksen yhteiskunnan ja muiden sosiaalisten entiteettien olemassaolosta.
 
Liitän sukupuolisuuden filosofian osaksi tietoteoriaa ja tieteenfilosofiaa tuotannossani. Sukupuolisuuden ja vallan kysymyksiä olen pohtinut paitsi edellä mainitussa pääteoksessani Enkelirakkaus (2008) myös kirjassani Filosofiset viuhahdukset (2007) ja verkkokirjassani Seksit selviksi (2007).
 
 
 
 
 
 


 
 
Copyright © Jukka Sakari Hankamäki